กัปตันจอห์น บุช เป็นชาวอังกฤษที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยเมื่อประมาณ ค.ศ.1853 รัชสมัยร.4 ดำรงตำแหน่งเจ้าท่า สังกัดกรมท่า มีความรู้ความสามารถ และความฉลาดเฉลียวในการปฏิบัติราชการ จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยตามลำดับ คือ หลวงสาครหรือหลวงสุรสาคร พระวิสูตรสาครดิฐ และพระยาวิสูตรสาครดิฐ

.

ในรัชสมัยรัชกาลที่5 กัปตันบุชมีโอกาสสนองพระเดชพระคุณใกล้ชิด ในฐานะผู้บังคับการเรือพระที่นั่งเสด็จประพาสที่นั่งต่างๆ หลายครั้ง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เช่น ครั้งเสด็จสิงค์โปรและอินเดีย ค.ศ.1870 และค.ศ.1871 เป็นต้น จึงเรียกกันว่า “กัปตันบุช” นอกจากนี้ กัปตัน จอห์น บุช ยังประกอบธุรกิจส่วนตัว คือเป็นผู้จัดการก่อตั้งอู่กรุงเทพ หรือBangkok Dock เมื่อปี ค.ศ.1865  ซึ่งเป็นอู่เรือขนาดใหญ่ และเป็นอู่เรือแห่งแรกของพระนคร ท่านมีฐานะรำ่รวยได้สร้างบ้านใหญ่ริมฝั่งแม่นำ้เจ้าพระยาใกล้ที่ทำการกรมเจ้าท่า ปัจจุบันแม้จะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับบ้านของกัปตันบุชหลงเหลืออยู่ แต่สิ่งยังเป็นอนุสรณ์คือ ตรอกที่ตั้งบ้านเรือนของท่าน เรียกว่า “ตรอกกัปตันบุช” ซึ่งปัจจุบันมีชื่อเป็นทางการว่าซอยเจริญกรุง30