นิทรรศการวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อนวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคตโดยขจรศักต์ นาคปาน เริ่มแล้ววันนี้ในพื้นที่ของ ATTA ‘N’ ATTA Art Space, Warehouse30 …………………….. D in One’s an exhibition about the Innovative use of melanin synthetic clay as a renewable textile material to create future apparel opens today. It is Khajornsak Nakpan’s thesis for the PhD program in Design, Decorative arts at Silpakorn University . ……………………..

Read More