333Anywhere จัดแสดง “Under the buttlerfly wings” ผลงานต่อเนื่องของศิลปิน รุ้งพลอย ล้อไพฑูรย์ ที่เคยจัดแสดงในนิทรรศการ The Buttlerfly Effect ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม 2563
ผลงานชิ้นนี้เกิดจากการตั้งคําถามหลังจบการแสดงครั้งก่อน ภายใต้ความคิดที่ว่า “อดีตคือ ประสบการณ์ ปัจจุบันคือการค้นหา อนาคตคือความคาดหวัง” เราได้ถามตนเองว่าได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ หรือรู้สึก อย่างไรบ้าง ความตั้งใจของเราในอดีตนั้นส่งผลต่อปัจจุบันนี้อย่างไร และอาจจะทําให้เกิดสิ่งใดในอนาคต จึงเกิดการทดลองสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ ด้วยความคิดที่ว่า เมื่อเรารู้สึกว่าเราโตขึ้น เราจะยังรู้สึกถึงสิ่งที่ เคยสัมผัสได้เหมือนเดิมอยู่ไหม เมื่อวันเวลาเปลี่ยน สถานการณ์ต่างๆ ภัยพิบัติ โรคภัย ปัญหามากมายที่ถาโถม เข้ามานั้นได้เปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของเราไปมากน้อยเพียงใด ปี 2563 นี้เป็นปีที่เกิดการระบาดของโรคโค วิด-19 ไปทั่วโลก นอกจากทําให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจของทุกคนแล้ว ยังส่งผลต่อ ความรู้สึก และความคิดของเราด้วย หลายครั้งเราพบว่าปัญหาเกิดจากที่ตัวเราเอง แต่ก็มีไม่น้อยที่เป็นเรื่องที่ เกินอํานาจในมือเรา ผลงานช้ินนี้แสดงให้เห็นถึงการอยู่ภายใต้บางสิ่ง ความรู้สึกถึงการก่อตัว อึมครึม สงบ หรือ ว้าวุ่น แม้ว่าเราจะเข้าใจดีว่าความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้เกิดจากความคิด ความคิดที่ไม่มีรูปร่าง เป็นกลุ่มก้อนความ ทรงจํา เบาบางเหมือนไม่เคยมีอยู่ แต่เกาะกลุ่มกันแน่นหนาเหมือนอยู่ท่ามกลางกลุ่มก้อนของพายุที่ก่อตัวขึ้น ภายใต้ปีกผีเสื้อ และรอคอยวันเวลาที่ผีเสื้อจะขยับปีก
………………….
“Under the Butterfly Wings” is a continuation of Rungploy Lorpaitoon’s work “Lifewaves” (2018) shown at the exhibition “The Butterfly Effect” at the Art and Culture Center of Bangkok In August 2020.
Her new work represents our lives. Some days many colors overlap. Some days are bright, others are dark, forming waves of life that wash over us and carry our lives forward. It shows how feelings, thoughts, ideas without shape become a group
of fragments of memories that are so thin as if they never existed but which cling tightly to us anyway. It represents what it is like to be in the midst of storm and it looks forward to the day when the butterfly will move its wings.
……………………
📍 333Anywhere, Warehouse no.5
📆 Date: 31 Dec 2020– 28 Feb 2021
⏰ Daily 11.00-19.00 hrs
📲 Facebook : 333Anywhere
🌈 Artist: Rungploy Lorpaitoon