……………………………….
Time-lapse: ภาพสะท้อนของศิลปะไทย
นิทรรศการ Time-lapse: ภาพสะท้อนของศิลปะไทย เป็นการนำเสนอผลงานในคอลเลคชั่นของนักสะสม จากสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย นิทรรศการนี้เป็นภาคต่อจากอีกหนึ่งนิทรรศการที่มาจากกลุ่มคอลเลคชั่นเดียวกัน รูปแบบการนำเสนอในครั้งนี้ ตั้งใจที่จะผสมผสานระหว่างงานที่หลายคนถือว่าเป็นผลงานของศิลปินชั้นครู (old masters) กับงานศิลปะร่วมสมัย (contemporary art) ด้วยความเชื่อที่ว่าศิลปินทุกคนต่างก็มีความร่วมสมัยในช่วงเวลาของตัวเอง งานศิลปะคือเครื่องมือ สารและสื่อ ที่ศิลปินส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกทางความรู้สึก ความคิด ภายในจิตใจ หรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งรอบตัว ศิลปะคือภาพสะท้อนของชีวิต และศิลปินก็คือกระจกสะท้อนถึงความเป็นไปในยุคสมัยของเขาและเธอเหล่านั้น
ผลงานศิลปะในนิทรรศการนี้ ถูกนำเสนอภายใต้ 3 หัวข้อใหญ่คือ Body and Mind Changing World และ Elements การเลือกนำเสนอผลงานตามบริบท แทนตามช่วงเวลา ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้ว งานของศิลปินในแต่ละยุคสมัย อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมาก อย่างที่เราคิด ความท้าทายอยู่ที่การเลือกประเด็นที่ครอบคลุมงานศิลปะในภาพรวม ที่อยู่ในมือของนักสะสม และการจำแนกงานเหล่านั้น ศิลปะโดยส่วนใหญ่ มีความซับซ้อนในเรื่องของแนวคิด ความหมาย และบริบท ที่ยากที่จะจำเพาะให้อยู่ภายใต้คำจำกัดความเพียงหนึ่งเดียว การคัดผลงานคือการพยายามเลือกลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละชิ้นงาน หรือความสอดคล้อง เข้ากันกับแต่ละบริบท
การจัดแสดงผลงานจากหลากหลายแง่มุม หลากหลายประเภท และต่างช่วงเวลาเข้าไว้ด้วยกัน ก็เพื่อเป็นการท้าทายกับแนวคิดและความเชื่อเดิมที่มีต่อ ศิลปะไทยดั้งเดิม สมัยใหม่ และ ร่วมสมัย โดยหวังไว้ว่า การอยู่ร่วมกันของงานต่างยุคสมัย จะช่วยทลายกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กลายมาเป็นข้อจำกัดและทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างงานศิลปะในแต่ละประเภท
……………………………….
Time-lapse: Reflecting on Thai Art
Time-lapse: reflecting on Thai art presents Thai artworks from a private collection from the Thai Art Collector Association. It is a sequel to a previous exhibition drawing from the same concept. For this part, we aim to present works that many consider old masters, alongside contemporary pieces. Art is a tool for artists to express internal thoughts and creativities about themselves or their surroundings, using whatever is available. It is a reflection of life, and every artist is a contemporary of his or her time.
Works in this exhibition are grouped under three themes, Body and Mind, Changing World, and Elements. By focusing on themes instead of timelines, it shows that there may be less dissimilarity between artists from different generations than what we previously assumed. One of the challenges was selecting themes that would cover most of the collection, and group selected works into those themes. Since many works hold multifaceted and complex layers that cannot be easily categorized, what is displayed is what the artwork most strongly captures or best represents as an example of that topic.
By presenting artworks from different viewpoints, media, and time periods, we hope to challenge the viewers’ perception of Thai traditional, modern, and contemporary arts and eventually, break and eliminate the rigid canons that bind them.
……………………………….
📍 Time-lapse: Reflecting on Thai Art Exhibition,
333Anywhere, Warehouse no.5
⏰ 4-25 April 2021/ 11.00-19.00 hrs
🔖 100 baht per visitor entrance fee
📷 Content and Photos credit:333Anywhere